Data dodania: 08 lutego 2023 Autor: Rafał Gliński

Kiedy polisa nie zadziała? Wyłączenia i ograniczenia assistance na samochód

Ubezpieczając auto, wybieramy ochronę, która jest jak najszersza. Chcemy, aby zadziała, gdy dojdzie do szkody. Ale czy na pewno tak się stanie? Może tak nie być, jeśli wystąpią okoliczności wykluczające otrzymanie świadczenia. Ubezpieczyciele stosują pewne zapisy w umowach uniemożliwiające wypłatę odszkodowania. Zaglądamy do OWU, aby przyjrzeć się im z bliska!

wylaczenia assistance
Z tego artykułu dowiesz się:
 1. Co to są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę?
 2. Jakie ograniczenia ochrony występują w auto assistance?
 3. Pozostałe ograniczenia odpowiedzialności towarzystw?
 4. Na co zwrócić uwagę, aby polisa assistance była kompleksowa?

Aby mieć pewność, sprawdź, jakie zachowania mogą wpłynąć na odmowę realizacji usługi w ramach assistance. Może to spowodować nawet stan techniczny pojazdu. Poznaj również niezależne sytuacje, które są wyłączone z ochrony.

Wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu – czym jest i kiedy występuje?

Wyłączenia odpowiedzialności to przyczyny i okoliczności zdarzeń w trakcie trwania ubezpieczenia, wyjęte spod ochrony, jaką zapewnia dana polisa. Ich konsekwencją jest zablokowanie przekazania świadczenia ubezpieczonemu lub brak cofnięcie odszkodowania.

Wyłączenia wpływają na finalny zakres ubezpieczenia. Część z nich to przejawy zachowań zależnych od kierowcy, jak np. prowadzenie pod wpływem alkoholu. Reszta stanowi natomiast niezależne czynniki zewnętrzne, jak choćby demonstracje, zamieszki czy akty terroru.

Na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych spoczywa obowiązek zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jego warunki kształtuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ten akt prawny zawiera także zamknięty katalog wyłączeń odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC

Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

   w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, wyrządzone przez kierowcę właścicielowi auta;
   wyrządzone pojazdem w innym aucie, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest ta sama osoba;
   wyrządzone w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu;
   polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.;
   polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
uwaga
Uwaga

Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci świadczenia, jeżeli znajomy, któremu pożyczysz auto uszkodzi w nim tapicerkę. Ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów naprawy, jeśli na podjeździe uszkodzisz swój jeden samochód o drugi. Nie możesz domagać się wypłacenia odszkodowania z własnego OC!

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC są dość specyficzne. Na przykład za wypadek spowodowany przez pijanego sprawcę zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, ale będzie domagał się późniejszego zwrotu pieniędzy. To zjawisko jest znane jako regres ubezpieczeniowy.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC

Zakres autocasco w odróżnieniu od OC nie jest regulowany ustawą, katalog wyłączeń nie jest więc zamknięty i może być różny w zależności od towarzystwa. Wśród najpopularniejszych ograniczeń ochrony można wyróżnić pewne cechy wspólne i przyporządkować je do 4 głównych grup.

grafika

Assistance na samochód – wyłączenia odpowiedzialności

Najpierw należy zadać pytanie: co to jest assistance samochodowy? Jest to ubezpieczenie dobrowolne pojazdu, zapewniające wsparcie w różnych sytuacjach drogowych, kiedy auto nie nadaje się do dalszej jazdy bez ingerencji fachowca lub specjalistycznego sprzętu.

Analogicznie do pozostałych ubezpieczeń w przypadku assistance wyłączenia odpowiedzialności są powszechnie stosowane. Warto zapoznać się zawczasu, jakie sytuacje nie są objęte ubezpieczeniem assistance, aby uniknąć późniejszej odmowy w udzieleniu wsparcia mimo obowiązującej polisy.

W skorzystaniu z pomocy drogowej główną przeszkodą są niedozwolone zachowania kierowcy, takie jak: 

 • kierowanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków czy innych środków działających podobnie;
 • kierowanie bez uprawnień;
 • ucieczka z miejsca zdarzenia;
 • użycie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;
 • wyrządzenie szkody umyślnie;
 • rażące zaniedbanie;
 • niewłaściwy przewóz bagażu.

Również zły stan techniczny może wykluczyć z otrzymania świadczenia, np.:

 • brak dopuszczenia pojazdu do ruchu;

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które są następstwem okoliczności niepodanych do jego wiadomości przed zawarciem umowy. Należy informować o wszystkich istotnych zmianach, jak np. przeprowadzka do innego miasta czy rozpoczęcie regularnych wyjazdów za granicę.

Przykładowe wyłączenia ochrony assistance w niektórych towarzystwach

Accredited

W ramach pakietu Accredited Auto zawierającego AC, NNW, Assistance i Zieloną Kartę nie obejmuje następujących szkód powstałych wskutek:

 • działań o charakterze wojennym;
 • aktów terroru;
 • promieniowania jądrowego;
 • trzęsienia ziemi.

Allianz

Assistance w Allianz nie obejmuje:

 • kosztów postoju na parkingu strzeżonym;
 • kosztów paliwa lub ładowania pojazdu elektrycznego; 
 • opłat drogowych, promu, cła;
 • mandatów, grzywien
 • kosztów materiałów lub części użytych do naprawy;
 • utraty dochodu;
 • rekompensaty za urazy doznane przez kierowcę lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Ponadto Allianz nie ubezpieczy pojazdu używanego jako:

 • rekwizyt;
 • pojazd demonstracyjny (do jazd próbnych);
 • rajdówka, wyścigówka;
 • auto na wynajem;
 • pojazd transportujący towary niebezpieczne;
 • taksówka;
 • pojazd nauki jazdy.

Balcia

Ubezpieczenie assistance w Balcia nie obejmuje:

 • pojazdów innych niż samochody o DMC do 3,5 t;
 • pojazdów z kierownicą po prawej stronie;
 • pojazdów nauki jazdy;
 • holowników;
 • aut wynajmowanych;
 • aut przewożących przesyłki kurierskie lub pocztowe;
 • pojazdów specjalnych;
 • użyczanych jako zastępcze.

Poza tym towarzystwo Balcia nie pokrywa:

 • kosztów naprawy, konserwacji i eksploatacji;
 • kosztów często powtarzających się awarii.

UNIQA

Towarzystwo UNIQA nie obejmuje ochroną assistance pojazdów:

 • starszych niż 15 lat;
 • wynajmowanych;
 • specjalnych;
 • wystawionych na sprzedaż w komisie;
 • używanych do transportu towarów niebezpiecznych;
 • niezarejestrowanych w Polsce;
 • używanych do wyścigów, rajdów czy zawodów sportowych.

Pozostałe ograniczenia odpowiedzialności w polisie assistance

Istnieje cały szereg innych ograniczeń ochrony. Towarzystwa stosują je indywidualnie, więc ważne, aby każdorazowo się z nimi zapoznać. Są dokładnie opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) w rozdziale zatytułowanym “wyłączenia” lub “ograniczenia odpowiedzialności”.

Jednym z podstawowych ograniczeń jest limit terytorialny. Ubezpieczyciel określa, na jakim obszarze działa polisa. W standardzie jest to Polska, a przy rozszerzeniach Polska i Europa. Towarzystwo może stosować także wyłączanie w tym zakresie, np. kraje BRUMu (Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Mołdawia).

Kolejnym najczęściej spotykanym jest franszyza kilometrowa. Określa minimalną odległość od domu właściciela, na jakim auto musi się znajdować, aby podlegało świadczeniu, takiemu jak holowanie. Jeśli dystans jest poniżej tego limitu, usługa w ramach ubezpieczenia nie przysługuje. Franszyza nakładana jest także pozostałe usługi w ramach assistance.

Bardzo często stosowany jest limit zdarzeń uprawniających do skorzystania z pomocy. Wskazuje na liczbę razy, kiedy można skorzystać z pomocy drogowej. Podstawowo uprawnia do holowania jednorazowo. Może dotyczyć też innych usług assistance, jak np. auto zastępcze.

Towarzystwa na większość usług nakładają limity kwotowe. Suma ubezpieczenia określa górną granicę odpowiedzialności finansowej firmy. Powyżej tej kwoty ubezpieczony może dochodzić swoich roszczeń poza standardową drogą likwidacji szkody.

Ograniczenia i wyłączenia ochrony – zwróć na nie uwagę

Zanim wybierzesz polisę, warto chwilę poświęcić na wczytanie się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Znajdują się tam dokładnie sformułowane wyłączenia i pozostałe ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ważne, aby zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy i w przyszłości uniknąć odmowy lub zmniejszenia wysokości świadczenia.

Podsumowanie

 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela występują we wszystkich polisach komunikacyjnych. Są podobne w OC, NNW, AC i assistance.
 • Większość wyłączeń w assistance polega na niezgodnym z prawem lub przeznaczeniem użyciem pojazdu lub prowadzeniem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Ograniczenia ochrony assistance są powszechne. Przed zawarciem polisy zapoznaj się z Kartą Produktu i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Znajdują się tam informacje o wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej występujących w polisie.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Zadaj pytanie
specjalista
Czy pomoc assistance należy się w każdym przypadku?

Nie. Ubezpieczyciel określa, w jakim wypadku należy się pomoc drogowa, a w jakich sytuacjach nie jest uprawniona. Nie oznacza to, że ubezpieczony tego wsparcia nie otrzyma, jednak będzie musiał zapłacić za nie z własnej kieszeni.

Jakie zachowanie kierowcy wpływa na otrzymanie świadczenia z assistance?

Przepisowe zachowanie na drodze i regularne kontrolowanie stanu auta pozwalają na otrzymanie świadczenia w ramach assistance. Również normalne jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i deklaracją do towarzystwa. Wtedy ubezpieczyciel nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń.

Czy miejsce zdarzenia ma znaczenie na wsparcie z polisy assistance?

Aby świadczenie było możliwe, miejsce zdarzenia musi być w obrębie obszaru terytorialnego odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli w umowie jest zapis o minimalnej odległości od domu, ona również musi zostać zachowana.