Osoba, która po raz pierwszy styka się z nazwami ubezpieczeń komunikacyjnych, może czuć się zagubiona. Jakie są różnice między OC, AC oraz assistance i co oznacza skrót NNW? W tym artykule przedstawiamy podstawowe rozróżnienie między czterema rodzajami ubezpieczeń komunikacyjnych.

Czym jest OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem motoryzacyjnym, które jest przypisane do pojazdu, nie do kierowcy. Jego zakres reguluje ustawa, dlatego też najłatwiej dokonać wyboru właśnie tego ubezpieczenia – trzeba po prostu zwrócić uwagę na ceny OC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, bo cena jest jedyną zmienną cechą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Od czego zależy cena OC?

Oczywiście cena tego ubezpieczenia nie jest jednakowa dla każdego pojazdu. Zależy między innymi od:

 • wieku i doświadczenia właściciela i innych kierowców – starsi kierowcy płacą mniej;
 • miejscowości – zakłada się, że w mniejszych miejscowościach ruch uliczny jest spokojniejszy, a więc zmniejsza się ryzyko spowodowania kolizji albo wypadku;
 • zniżek za bezszkodową jazdę – takie zniżki wypracowuje się przez kilka lat w zależności od ubezpieczyciela;
 • marki i modelu auta – auta niektórych marek osiągają większą prędkość, dlatego uznaje się, że łatwiej mogą doprowadzić do wypadku;
 • rodzaju paliwa i pojemności silnika;
 • roku produkcji samochodu;
 • przebiegu samochodu i innych czynników.

Ubezpieczenie OC służy w przypadku, gdy spowodujemy szkodę na innym pojeździe. Dzięki temu, że je posiadamy, nie musimy pokrywać z własnej kieszeni kosztów naprawy uszkodzonego przez nas samochodu innej osoby.

Kary finansowe za brak OC

W związku z tym, że OC jest obowiązkowe, za jego brak przysługują kary pieniężne. Są zależne od minimalnej pensji krajowej, więc zmieniają się co roku. W 2020 roku pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto.

Kary finansowe za brak ważnego OC dla samochodów osobowych kształtują się następująco:

 • brak OC przez więcej niż 14 dni jest karany pełną karą, a więc opłatą w postaci dwukrotności pensji minimalnej i wynosi w 2020 roku 5200 zł
 • brak OC przez 4 do 14 dni może zostać ukarany opłatą w wysokości połowy pełnej kary, czyli w 2020 roku – 2600 zł.
 • za brak OC przez 1 do 3 dni grozi kara w postaci ⅓ wartości pełnej kary, czyli w 2020 roku 1040 zł.

Czym jest AC?

Ubezpieczenie autocasco, czyli AC, jest nieobowiązkowe. Obejmuje szkody na własnym pojeździe, w odróżnieniu od OC, które pokrywa koszty szkód zaistniałych na pojeździe osoby trzeciej. Można je kupić w pakiecie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Koszt OC i AC może się wahać w zależności od TU, ale bardzo często pakiety OC i AC są tańsze niż te dwa ubezpieczenia kupowane osobno.

Na rynku ubezpieczeń można też spotkać się z minicasco, czyli autocasco z małym zakresem ochrony (zwykle obejmuje tylko kradzież, szkodę całkowitą i zniszczenia spowodowane przez żywioły) i AC all risks, czyli najbardziej rozbudowaną formą autocasco.

AC przydaje się, gdy:

 • sam kierowca jest sprawcą wypadku lub kolizji, w której został uszkodzony też jego samochód,
 • doszło do zderzenia z obiektem albo zwierzęciem,
 • kierowca posiada samochód w leasingu,
 • samochód skradziono,
 • sprawca szkody nie jest znany,
 • pojazd został zniszczony w wyniku działania sił przyrody,
 • nastąpiła szkoda całkowita, czyli doszło do tak dużego uszkodzenia, że naprawa auta jest nieopłacalna lub niemożliwa.

Wyłączenia w AC

Osoba posiadająca wykupione autocasco nie dostanie odszkodowania, jeśli szkody:

 • powstały w pojeździe bez ważnego badania technicznego,
 • zostały wyrządzone celowo albo w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • powstały w wyniku zwykłej eksploatacji pojazdu,
 • zostały spowodowane przez kierowcę będącego pod wpływem środków odurzających,
 • zostały wyrządzone przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstały w wyniku trzęsienia ziemi, działań wojennych, aktów terroryzmu,
 • powstały w wyniku przestępstwa lub próby jego popełnienia

oraz w przypadku kradzieży, która:

 • nastąpiła na skutek niedostatecznej ochrony pojazdu (np. po zgubieniu kluczyków),
 • miała miejsce w jednym z państw uznawanych za kraje podwyższonego ryzyka (np. Rosja, Białoruś, Albania, Mołdawia, Ukraina).

Kolejną rzeczą, która odróżnia AC od OC, jest tak zwana franszyza. Występuje ona w różnych rodzajach dobrowolnych ubezpieczeń. Można się spotkać z franszyzą integralną i franszyzą redukcyjną

Ta pierwsza to kwota wyznaczająca minimalną wartość szkody, którą pokryje ubezpieczyciel. Jeśli na przykład franszyza integralna w AC będzie wynosiła 100 zł, to ubezpieczyciel nie będzie musiał pokrywać kosztu naprawy, która będzie kosztować 80 zł. Służy to ograniczeniu wydatków ubezpieczycieli na niewielkie szkody.

Franszyza redukcyjna to udział własny ubezpieczonego w szkodzie, wyrażany kwotowo lub procentowo. Osoba ubezpieczona zobowiązuje się do pokrycia pewnej określonej kwoty albo pewnej procentowej wartości, naliczonej od wartości szkody. Na przykład, jeśli franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a szkodę wyceniono na 500 zł, to ubezpieczyciel wypłaci tylko 300 zł, a ubezpieczony będzie musiał dodać do tego 200 zł. Wysokość franszyzy integralnej można sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a franszyza redukcyjna jest ustalana w umowie ubezpieczeniowej.

Przed czym chroni assistance?

Podobnie jak AC, assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które chroni przed konsekwencjami awarii, kolizji, wypadku i kradzieży. W jego ramach można otrzymać pomoc informacyjną, techniczną, pomoc medyczną, a nawet porady prawne. Assistance różni się od AC tym, w jakich sytuacjach ubezpieczony może skorzystać z pomocy ubezpieczyciela. O ile AC obejmowało głównie szkody wyrządzone przez samego właściciela pojazdu, przez nieznanego sprawcę albo przez siły natury, o tyle assistance służy do pokrycia kosztów pomocy pracowników serwisowych, której będziemy potrzebować na drodze.

Podstawowe assistance obejmuje tylko niektóre usługi:

 • udzielenie pomocy w Polsce, a bardzo rzadko również na terenach innych krajów,
 • pomoc w sytuacji awarii, kolizji, wypadku lub kradzieży – rzadko jeden pakiet dotyczy wszystkich tych zdarzeń naraz,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie na ograniczoną odległość,
 • zapewnienie pojazdu zastępczego na kilka dni,
 • możliwość kontaktu z całodobową infolinią informacyjną,
 • pomoc przy wymianie koła lub naprawie ogumienia.

Rozszerzone pakiety assistance zawierają dodatkowe świadczenia:

 • holowanie na dłuższe dystanse niż w pakietach podstawowych,
 • zamówienie noclegu dla kierowcy i pasażerów albo biletów na pociąg lub samolot w razie gdy ubezpieczeni będą chcieli kontynuować podróż,
 • opiekę nad dziećmi po wypadkach drogowych, przez które rodzice lub opiekunowie są hospitalizowani,
 • dowóz paliwa,
 • pomoc tłumacza w czasie wyjazdów zagranicznych,
 • transport zwłok kierowcy lub pasażerów,
 • złomowanie auta.

Czego dotyczy ubezpieczenie NNW?

Istnieje kilka wersji ubezpieczenia NNW, np. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie turystyczne albo ubezpieczenie komunikacyjne. W tym artykule opowiemy oczywiście o tym ostatnim.

Komunikacyjna polisa NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, służy osobom jadącym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia. Czasem, wykupując ubezpieczenie komunikacyjne NNW, nie trzeba podawać nazwisk osób, które ma ono obejmować, bo dotyczy po prostu pasażerów i kierowcy pojazdu.

Ubezpieczyciele różnie definiują nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniu komunikacyjnym. Jednak definicje te mają kilka wspólnych cech i według nich nieszczęśliwym wypadkiem można nazwać zdarzenie, które jest:

 • nieprzewidziane,
 • związane z ruchem lub używaniem pojazdu,
 • wywołane zewnętrznymi czynnikami,
 • będące bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ciała albo śmierci osoby poszkodowanej niezgodnie z jej wolą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w wysokości zależnej od  orzeczonego przez lekarza uszczerbku na zdrowiu i od sumy ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel posiada tabelę, w której dane urazy mają przypisaną określoną wartość procentową. Gdy ubezpieczony zostanie poszkodowany, ubezpieczyciel wypłaci określony procent sumy ubezpieczenia. Dlatego ważne jest to, aby wybierać NNW o wysokiej sumie ubezpieczenia. Co ważne, gdy otrzymamy już odszkodowanie z ubezpieczenia NNW, wciąż możemy starać się o drugie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Kto może otrzymać odszkodowanie z NNW?

Różnica między OC i NNW polega nie tylko na tym, że to pierwsze jest obowiązkowe, a drugie nie, ale też na tym, że odszkodowanie z tego ostatniego ubezpieczenia może otrzymać też sprawca wypadku. Takie odszkodowanie otrzymuje się w kilku sytuacjach.

 • Gdy w wyniku zdarzenia drogowego będą potrzebne: hospitalizacja, zabieg chirurgiczny, zajęcia rehabilitacyjne, zakup leków lub przyrządów ortopedycznych.
 • Jeśli pasażer nie był autostopowiczem, otrzyma odszkodowanie. Jeśli jednak w wypadku znacznie ucierpi autostopowicz podróżujący z osobą, która posiada ubezpieczenie NNW, ubezpieczyciel może udzielić mu pomocy w postaci przewozu do szpitala w ramach usług dostępnych w polisie assistance;
 • Jeśli dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, rodzina osoby zmarłej dostanie odszkodowanie. W umowie ubezpieczenia można sprawdzić, komu przysługuje to świadczenie i w jakiej kolejności jest wypłacane członkom rodziny. Ubezpieczyciel może też pokryć koszty pogrzebu, urny albo trumny.
 • Jeśli poszkodowana osoba po wypadku nie będzie mogła podjąć pracy, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypłacało pewien procent albo promil sumy ubezpieczenia za każdy dzień bez pracy.
 • Co ważne, jeśli w ubezpieczonym 5-cio osobowym samochodzie będzie jechało 5 lub mniej osób, wszystkie dostaną odszkodowanie. Jeśli jednak liczba osób będzie większa niż przewidziana dla danego modelu samochodu, odszkodowanie otrzyma maksymalnie tyle osób, ile może nim podróżować.

Czym w skrócie różnią się OC, AC, assistance i NNW?

 • Obowiązkowe OC zapewnia pomoc ubezpieczyciela w sytuacji, gdy wyrządziliśmy szkody na cudzym pojeździe.
 • Opcjonalne AC gwarantuje odszkodowanie w sytuacji, gdy to my uszkodziliśmy własny pojazd, zrobił to nieznany sprawca albo szkoda powstała z powodu działania sił przyrody.
 • Nieobowiązkowe assistance to pakiet usług informacyjnych, prawnych, medycznych i technicznych, z jakich możemy skorzystać w sytuacji kolizji, wypadku, usterki albo kradzieży pojazdu.
 • Dobrowolne ubezpieczenie NNW zapewnia uzyskanie odszkodowania, gdy osoby jadące ubezpieczonym pojazdem doznały uszczerbku na zdrowiu albo zginęły w wyniku zdarzenia drogowego.