Jeśli przed wyjazdem za granicę zastanawiasz się nad wykupieniem assistance, to już jesteś na dobrej drodze do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim pasażerom. Assistance za granicą może kosztować jedynie kilka złotych za dzień podróży, a zapewnia spokój i pomoc w wielu kryzysowych sytuacjach.

Czemu za granicą potrzebujemy assistance?

Wyjeżdżając za granicę pragniemy odpocząć i odciąć się od codziennego stresu. Czy jednak można nie niepokoić się na myśl o kolizji lub wypadku z udziałem swojego samochodu na zagranicznej drodze? Co, jeśli nie znamy języka kraju, do którego się udajemy? Jak porozumiemy się wtedy z funkcjonariuszami policji lub pracownikami pogotowia ratunkowego? Nawet dziś wielu obcokrajowców nie wypowiada się płynnie po angielsku, a i niektórzy Polacy nie mieli nigdy okazji nauczyć się tego najbardziej teraz powszechnego języka. Gdybyśmy tylko mieli pakiet assistance obejmujący usługi tłumaczeniowe, bylibyśmy spokojniejsi — a pomoc tłumacza to tylko jedna z usług dostępnych w ramach assistance.

Świadczenia w ramach assistance przydatne za granicą

Oto niektóre usługi z pakietów assistance, jakie mogą szczególnie się przydać za granicą:

 • wspomniana już pomoc tłumacza,
 • porady prawne,
 • możliwość kontaktu z całodobową infolinią informacyjną,
 • dowóz paliwa, jeśli go zabraknie,
 • usługa holowania uszkodzonego samochodu,
 • wynajem pojazdu zastępczego,
 • zapewnienie noclegu dla kierowcy i pasażerów, jeśli ich samochód zostanie trwale uszkodzony,
 • transport zwłok do Polski,
 • opieka nad dziećmi, jeśli opiekunowie będą musieli być hospitalizowani,
 • złomowanie pojazdu po wypadku.

Nie każda wersja assistance posiada te same opcje. Istnieje dużo polis assistance, a każda z nich charakteryzuje się innym zestawem usług.

Ubezpieczenie za granicą — roczne assistance czy assistance krótkoterminowe?

Roczne assistance obejmuje też wyjazdy zagraniczne

Assistance na 12 miesięcy to najczęściej spotykana forma tej polisy. Oferują ją prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe zajmujące się ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Liczne pakiety rozszerzone zakładają możliwość udzielenia ubezpieczonemu pomocy  nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach europejskich, a czasem też na terenie innych państw. Podstawowe wersje assistance często obejmują pomoc świadczoną na obszarze Polski.

Assistance krótkoterminowe za granicą

Oprócz rocznego assistance istnieje też assistance krótkoterminowe, przydatne szczególnie, gdy planujemy jednorazowy dłuższy wyjazd. Najczęściej można wykupić krótkoterminowe assistance na podróż za granicę na tydzień, dwa tygodnie (czasem 15 dni) albo cały miesiąc (dokładnie na 30 dni). Oczywiście takie krótkoterminowe ubezpieczenie assistance może też posłużyć w czasie podróży po Polsce.

Assistance za granicą bez limitu kilometrów?

Limit kilometrów w assistance za granicą może okazać się większym problemem niż franszyza kilometrowa w kraju. Te dwa pojęcia mogą się mylić, dlatego spróbujemy je pokrótce wyjaśnić.

Franszyza kilometrowa to określona właśnie w kilometrach minimalna odległość zdarzenia drogowego od miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej, poniżej której firma ubezpieczeniowa nie ma obowiązku udzielać pomocy uczestnikom kolizji czy wypadku. 

Limit kilometrów może natomiast dotyczyć na przykład holowania, które odbywa się tylko na określoną odległość. Co więcej, w kwestii holowania niektórzy ubezpieczyciele wprowadzają nie tylko limit kilometrów, ale i zastrzeżenie, iż holowanie może odbyć się tylko do najbliższego warsztatu albo Autoryzowanej Stacji Obsługi (to ostatnie ograniczenie wprowadziła np. firma Mondial, znana z ubezpieczeń assistance za granicę). W niektórych pakietach wprowadza się też ograniczenie kosztów holowania do kilkuset euro.

Kolejną sprawą, której może dotyczyć limit kilometrów, jest powrót lub kontynuacja podróży po wypadku na koszt ubezpieczyciela. Ubezpieczenia chronią na przykład tylko te wydarzenia, które miały miejsce przynajmniej 30 km od miejsca zamieszkania, i to tylko wtedy, gdy naprawa auta trwa dłużej niż 48 godzin. Czyli jeśli do wypadku doszło za granicą, kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania ubezpieczonej osoby, ale naprawa trwała jedynie dobę, ubezpieczyciel nie ma obowiązku zapewnienia kierowcy i pasażerom kontynuacji podróży na koszt TU.

Jakie TU proponują usługi assistance za granicą?

Bardzo wiele towarzystw ubezpieczeniowych, przynajmniej w niektórych wariantach assistance, gwarantuje ochronę ubezpieczeniową za granicą. Polskie firmy ubezpieczeniowe zwykle działają na terytorium Polski i innych państw europejskich, ale w niektórych wersjach assistance można spotkać się też z ofertami pomocy ubezpieczeniowej na terenie państw azjatyckich czy afrykańskich. Dostępne w Polsce ubezpieczenie Mondial Assistance nie obejmuje z kolei obszaru Polski, tylko innych krajów europejskich, przyda się więc osobom wyjeżdżającym za granicę.

Poniżej pokażemy kilka firm, których oferta może okazać się wyjątkowo interesująca dla kierowców planujących udać się na zagraniczny wyjazd własnym samochodem.

Allianz

Wszystkie wymienione niżej warianty ubezpieczenia assistance w firmie Allianz działają na terenie Polski i Europy (na terenach objętych systemem Zielonej Karty) z wyłączeniem Rosji, Mołdawii i Ukrainy. Nie występują w formie assistance krótkoterminowego. Dotyczą:

 • samochodów osobowych,
 • samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton (albo 3,5 tony),
 • motocykli,
 • przyczep kempingowych.

Każdy z nich obejmuje ochroną awarię, wypadek i kolizję. Wszystkie w razie tych zdarzeń oferują zakwaterowanie dla ubezpieczonych, które w przypadku pobytu za granicą nie może trwać dłużej niż 3 dni i kosztować więcej niż 75 euro za dobę dla każdej osoby.

 • Car Assistance Standard (OC) — obejmuje holowanie za granicą, które kosztuje nie więcej niż 250 euro i pomoc w kontynuacji podróży, jeśli naprawa trwa przynajmniej 48 godzin.
 • Car Assistance Standard (AC) — dostępne usługi to: holowanie za granicą do 250 euro, kontynuacja podróży, zastępczy kierowca na 3 doby.
 • Car Assistance Plus — holowanie za granicą do 1000 euro, kontynuacja podróży, jeśli cel nie znajduje się dalej od miejsca zdarzenia niż miejsce zamieszkania, zastępczy kierowca na 3 doby.
 • Car Assistance Exclusive — holowanie za granicą do 2000 euro, kontynuacja podróży, jeśli cel nie znajduje się dalej od miejsca zdarzenia niż miejsce zamieszkania, zastępczy kierowca na 3 doby.

Ergo Hestia

Assistance Hestia może zostać wykupione dla samochodu osobowego lub ciężarowego. Trzy warianty tego ubezpieczenia, dostępne zarówno w wersji długoterminowej, jak i w formie assistance krótkoterminowego, działają w granicach geograficznych Europy oraz na terenie Algierii, Maroka, Iranu, Izraela i Tunezji. Obejmują takie zdarzenia, jak awaria, kradzież, wypadek i unieruchomienie. Oferują pomoc tłumacza przez infolinię, pomoc w razie zgubienia kluczyków oraz w naprawie ogumienia, wymianie koła i żarówek, naładowaniu akumulatora. Są to ubezpieczenia:

 • Assistance Hestia Standard — które obejmuje holowanie do 150 km i zapewnienie pojazdu zastępczego (tylko po kradzieży) na 2 dni;
 • Assistance Hestia Premium — obejmuje holowanie do 250 km, zapewnienie pojazdu zastępczego tylko po kradzieży lub wypadku na 5 dni, możliwość zakwaterowania na 2 doby;
 • Assistance Hestia Prestiż — holowanie do 1000 km, pojazd zastępczy na 15 dni po kradzieży, 10 dni po wypadku, 5 dni po awarii, możliwość zakwaterowania na 3 doby.

W jakich TU znajdziemy oferty assistance za granicą bez limitu kilometrów?

Allianz

Jak napisano wyżej, w ubezpieczeniu Car Assistance Exclusive nie ma limitu odległości miejsca zdarzenie od miejsca zamieszkania, a usługa holowania za granicą jest ograniczona nie liczbą kilometrów, a kosztami jej wykonania (holowanie za granicą może kosztować maksymalnie 2000 euro). Poza tym, jeśli odległość między miejscem zdarzenia a miejscem docelowym wyjazdu nie jest większa niż odległość do miejsca zamieszkania, w tej wersji ubezpieczenia Allianz umożliwia kierowcy i pasażerom kontynuację podróży.

PZU

Assistance PZU oferuje pakiet Auto Pomoc Super, w którym po podniesieniu składki można znieść limit kilometrów dotyczący holowania pojazdów (bez podwyższenia opłaty limit wynosi 150 km). Do tej wersji assistance można też dopłacić, aby znieść inne ograniczenie — franszyzę kilometrową wynoszącą 20 km. Niestety, Auto Pomoc Super nie występuje jako assistance krótkoterminowe, a tylko w pełnej, rocznej wersji

Na jakie ograniczenia assistance za granicą należy zwrócić uwagę?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę sytuacji, w których ubezpieczyciel nie udzieli pomocy i nie wypłaci odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe stosują wyłączenia odpowiedzialności, gdy:

 • powstały okoliczności niezależne od ubezpieczonego i ubezpieczyciela, np. atak terrorystyczny, zamieszki, protesty, wydarzenia wojenne, działanie energii jądrowej,
 • szkoda powstała przez kierowcę chcącego popełnić przestępstwo,
 • samochód był kierowany przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • uszkodzenia pojawiły się w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela auta,
 • samochód był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do wyścigów albo do przewozu zbyt ciężkiego ładunku,
 • kierowca postanowił naprawić auto na własną rękę, a później żąda zwrotu kosztów naprawy,
 • pojazd był kierowany przez osobę, która nie posiada prawa jazdy,
 • szkoda została spowodowana w trakcie przewożenia w samochodzie większej liczby osób, niż jest to dozwolone w dowodzie rejestracyjnym
 • auto było używane do przewozu osób za opłatą. Wtedy nie wszyscy pasażerowie dostaną odszkodowanie.

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności, są też ograniczenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Są to pewne limity dotyczące usług świadczonych w ramach assistance. Można tu wymienić takie ograniczenia, jak:

 • warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej (np. ubezpieczyciel wymaga posiadania polisy AC),
 • zakres terytorialny ubezpieczenia,
 • wspomniany już limit kilometrów,
 • określone zdarzenia objęte ochroną (np. tylko wypadki).

Wyjeżdżając za granicę chcemy maksymalnie ograniczyć stres związany z podróżą po nieznanych drogach. Wcześniejsze wykupienie polisy assistance może sprawić, że będziemy spokojniejsi, a w razie wypadku, awarii czy kolizji otrzymamy pomoc tłumacza i pracowników serwisowych.